Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht voor haar leerlingen. Deze zogenaamde basisondersteuning is een samenwerking tussen de eigen leerkracht, de intern begeleider en de ouders. Onder de basisondersteuning vallen de volgende taken:

  • het geven van verlengde instructie als kinderen moeite hebben met de klassikale instructie;
  • het geven van extra instructie aan kinderen die een eigen programma volgen;
  • het begeleiden van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie;
  • het begeleiden van kinderen met lichte gedragsproblemen;
  • het beantwoorden van vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs;
  • het zorgdragen voor een veilig leerklimaat.

Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het passend onderwijs. 

Passend onderwijs
In Nederland geldt de Wet passend onderwijs. Het doel van deze wet is om alle leerlingen een plekje te geven op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zodat geen enkel kind buiten de boot valt. Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn samen verantwoordelijk om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. U kunt dan denken aan ondersteuning bij leerachterstand of gedragsproblemen. 

Samenwerkingsverband
Onze school werkt samen met het Samenwerkingsverband PO Noord- Kennemerland. Vanuit dit Samenwerkingsverband is er per school een vaste consulent, die de intern begeleider en de leerkracht ondersteunt. Eventueel wordt contact gelegd met externe partijen, zoals de gemeente, de jeugd- en gezinscoach of bijv. een logopediste of gedragstherapeut. Samen met ouders zoeken zij naar een goede, duurzame oplossing. Meer informatie hierover vindt u op www.ppo-nk.nl en www.passendonderwijs.nl.