Ouderraad

Op onze school speelt de ouderraad (OR) een cruciale rol. De OR neemt het voortouw of biedt ondersteuning bij diverse activiteiten. Hierbij werkt de OR nauw samen met andere betrokken ouders.

Taken van de OR omvatten onder andere de organisatie of ondersteuning van schoolactiviteiten, het regelen van de schoolfotograaf, het coördineren van de sint- en kerstviering, het faciliteren van sportdagen, het decoreren van openbare ruimtes binnen de school, het organiseren van het afscheid van groep 8, en het betrekken van andere ouders bij schoolgerelateerde zaken. Daarnaast fungeert de OR als adviseur voor het schoolteam omtrent uiteenlopende onderwerpen die zowel ouders als de school aangaan.

Ouderbijdrage
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de OR is ook het beheer van de vrijwillige financiële ouderbijdrage. Jaarlijks wordt deze bijdrage voor onze school vastgesteld, en u wordt hiervan op de hoogte gebracht via een brief van de OR. Middels deze vrijwillige ouderbijdrage worden kosten gedekt die niet zijn opgenomen in het reguliere onderwijsleerpakket, zoals eerder genoemde activiteiten en excursies. Het volledige bedrag van de ouderbijdrage wordt besteed ten behoeve van de kinderen, en hierover legt de OR verantwoording af in het financieel jaarverslag.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen?
Wilt u meer informatie, een jaarverslag inzien of eens een vergadering bijwonen? Spreek ons gerust aan of mail ons.
 

Leden

 

Brenda Wakelkamp (voorzitter) Paulina Tjassens Keiser
Denise Slot 
Kim Blankendaal
Marieke ter Heegde (secretaris)
Linda Dorrestein
Jarno Zuiderduin
Marloes Overtoom
Melissa Hanou
Mark Bakker (penningmeester)

Mirjam Bakker (teamlid)
Laura van der Laan (teamlid)