Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel ouders als medewekers van de school. De MR heeft als voornaamste doel om de medezeggenschap van ouders en medewerkers te waarborgen bij het nemen van beslissingen binnen de school. De MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft specifieke bevoegdheden en taken.

De MR denkt mee over o.a.:

  • hoe invulling gegeven zal worden aan de zorg binnen de school
  • hoe invulling gegeven zal worden aan de ICT binnen de school
  • jaarlijkse personele bezetting
  • jaarlijks de materiële begroting
  • het schoolplan

Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:

  • een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen.
  • er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

Vergaderingen
De MR belegt minimaal zes keer per schooljaar een openbare vergadering. Gedurende de vergadering kan formeel overleg met bevoegd gezag plaatsvinden. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast. Hierbij zijn de MR-leden en eventueel door de MR-genodigden aanwezig. 

Ouders en teamleden zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering. Wel dienen zij zich vooraf aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten hebben in principe de mogelijkheid tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR zaken’ maar hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming.

Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren (ouders of leerkrachten) en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding. Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de zaken waar de MR zich mee bezig houdt. 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de bovenschoolse belangen in het oog. Dit betekent alle scholen die onder Allente vallen een lid in de GMR hebben. Voor meer informatie over de GMR kunt u kijken op de website van Allente.

 

Leden

Marieke Nauta (voorzitter)
Steven Koper (penningmeester)
Menno Peters

Teamleden:
Suzanne Barbé (secretariaat)
Karin Holvast 
Marije Keizer (ook GMR)